تحلیل آکوستیک و الکتروآکوستیک تونل های تهران-شمال

تحلیل آکوستیکی و الکتروآکوستیکی با استفاده از نرم افزارهای E.A.S.E و Odeon