تحلیل آکوستیک و الکتروآکوستیک دانشگاه دامغان

تحلیل آکوستیکی و الکتروآکوستیک با استفاده از نرم افزارهای E.A.S.E و Odeon