تحلیل آکوستیک و الکتروآکوستیک دانشگاه همدان

تحلیل آکوستیکی و الکتروآکوستیکی با استفاده از نرم افزارهای E.A.S.E و Odeon