تحلیل آکوستیک و الکتروآکوستیک سالن شهرداری شهر قدس

تحلیل آکوستیکی و الکتروآکوستیکی با استفاده از نرم افزارهای E.A.S.E و Odeon