ساخت و اجرا

پس از تصویب طرح نهایی مدیر پروژه شما، مناسب ترین تیم را که توانایی انجام هرچه بهتر پروژه را دارند، انتخاب و با مطرح کردن خواسته های شما مشتری گرامی و کارشناسان مربوطه، کار فیزیکی آغاز می شود و پروژه در زمان مقرر تحویل شما مشتری گرامی داده می شود.