طراحی و خلق

بعد از انتخاب ایده مناسب، مدیر پروژه شما جلسه ایی را با کارشناسان مربوط که در حیطه کاری خود کاملا مسلط و مهارت کافی را دارند، جهت ایجاد طرحی مناسب در راستای ایده نهایی منتخب، تشکیل داده و در این جلسه درباره نوع طرح و بیشترین تاثیر گذاری بصری از نظر کارشناسان به بحث و گفتگو می پردازند. و در نهایت چند طرح برای اتود اولیه انتخاب می گردد و از میان این چند طرح منتخب، طرح نهایی به تسویب کارشناسان می رسد.